40% số thu được để lại theo chế độ năm 2010 để thực hiện chế độ cải cách tiền lương trong năm 2010, đảm bảo mức lương tối thiểu 650.000 đồng/tháng.