Ngày 14/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) đã họp Thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an; hướng dẫn tổ chức Hội nghị kiểm điểm của các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ CATW theo tinh thần Nghị quyết Trung ương (NQTW) 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.