Hơn 80 năm qua kể từ ngày thành lập, nhất là từ khi trở thành đảng cầm quyền cho đến nay, Đảng ta luôn đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng ở ví trí hàng đầu các nhiệm vụ trọng yếu của cách mạng. Đó không phải vì lợi ích riêng của Đảng mà là vì lợi ích chung của sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta.