QĐND - Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” đối với sự nghiệp quốc phòng gắn liền với sự hình thành, phát triển của thể chế chính trị dân chủ và nền quốc phòng kiểu mới-nền quốc phòng toàn dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo và Nhà nước XHCN quản lý điều hành. Cơ chế đó đã được vận hành và kiểm nghiệm nghiêm ngặt trong thực tiễn, thực sự là một vấn đề chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc.