(PL-NS)- Kể từ ngày 9-9-2010, việc đăng ký giao dịch bảo đảm sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23-7-2010 của Chính phủ. Thế chấp quyền sử dụng đất thuộc nhóm giao dịch bảo đảm buộc phải đăng ký. Việc đăng ký có thể thực hiện thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến.