- Một kinh nghiệm xương máu của các nước xã hội chủ nghĩa rút ra từ tiến trình cải tổ, cải cách trong hai thập kỷ 80, 90 của thế kỷ XX là đã không biết phát triển lý luận macxit, đáp ứng sự phát triển của cuộc sống, đặc biệt là không đánh giá đúng tầm quan trọng của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, du nhập các quan điểm dân chủ nhân quyền cực đoan của phương Tây, như đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập dẫn tới sự sụp đổ một bộ phận quan trọng của hệ thống XHCN.