Các nhà du hành vũ trụ Trung Quốc trên tàu Thần Châu - 9 hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh Tân Hoa xã