DPM trình ĐHCĐ chia cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 50% thay vì 25% như kế hoạch. Trích quỹ khen thưởng 8% LNST tương đương 171,4 tỷ đồng