Đăk Lăk có 35 xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (ĐBKK), 81 buôn, thôn ĐBKK của 35 xã vùng II đang được Chính phủ đầu tư thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi). Đến nay, đã có các xã Cư Pâng (huyện Krông Buk), Ea Tam (Krông Năng) và Ea Bung (Ea Súp) đã hoàn thành chương trình này.