(Petrotimes) - Do những nguyên nhân khách quan, chủ quan, trong những năm gần đây, hoạt động của các loại tội phạm hình sự (TPHS), tệ nạn xã hội (TNXH) trên địa bàn Hà Nội có chiều hướng tăng với diễn biến phức tạp.