SKĐS - Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn 1802 - 1945 là cuốn sách khảo cứu thứ tư về thời Nguyễn của nhà nghiên cứu văn hóa - mỹ thuật cổ Việt Nam và sưu tầm cổ vật Trần Đình Sơn vừa ấn hành. Không chỉ là sống dậy một thuở gấm vóc lụa là hoàng triều, mà còn là một tư liệu quý và chuẩn xác về phẩm phục, triều phục cung đình triều Nguyễn cho các nhà nghiên cứu...