ND - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng họp từ ngày 18 đến 25-4- 2006 tại Thủ đô Hà Nội.