Hơn 80 năm qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng luôn luôn coi trọng việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, từ Đại hội VI - Đại hội mở đầu cho công cuộc đổi mới đến nay, nhận thức của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc có những phát triển mới. Quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, Đại hội VI đã nêu lên bốn bài học lớn, trong đó bài học thứ nhất là: “Trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động”.