- Ngày 22/4, Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 14 (khóa IX) đã họp cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.