(NDHMoney) Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2013-2014 của Đại học Kinh tế Quốc dân là 4500 chỉ tiêu.