Người ta gọi Thái Bình là đất … thịt mèo. Về quê đất lúa đi ăn cỗ cưới, cỗ đám ma, mừng nhà mới… cũng phải có vài đĩa thịt mèo mới là sang.