Sáng ngày 17-5, gần 150 cán bộ sỹ quan trẻ BĐBP thành phố tổ chức Tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ hiện nay về số lượng, chất lượng, nhận thức, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, động cơ, thái độ, bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm chính trị của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ.