Các doanh nghiệp vệ tinh của Công ty Canon Việt Nam tại Bắc Ninh đã tăng lương cơ bản cho người lao động lên 1,4 triệu đồng/người/tháng.