(ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI THÔNG QUA NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2011)