Những bài văn mô tả của trẻ ngố và thật đến độ, người lớn đọc xong chỉ biết kêu trời.