(VOV) - Cuộc thi do Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh phát động nhằm giới thiệu tuyên truyền về các điển hình thanh thiếu nhi, những mô hình giải pháp "làm theo lời Bác" hiệu quả.