(PL&HX) - Cuộc thi được tổ chức thông qua hai hình thức là trắc nghiệm hằng tuần và thi viết. Đối với thi trắc nghiệm hằng tuần, người dự thi tham gia trả lời câu hỏi bằng cách truy cập vào một trong các trang web của Ban tổ chức.