(VOV) - Học sinh, sinh viên đăng ký thành viên trên trang web www.giaothong.go.vn và tham gia thi theo hình thức trắc nhiệm, tương tác qua các hình ảnh, âm thanh, video