- Chính phủ đã quyết định lấy năm 2012 là “Năm An toàn giao thông”. Mục tiêu quan trọng nhất của năm là giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Trong rất nhiều giải pháp đặt ra để đạt mục tiêu trên, chúng tôi cho rằng, vấn đề quan trọng hàng đầu là từng cán bộ, đảng viên tuân thủ pháp luật và bảo đảm cho được tính công khai, bình đẳng trong xử phạt vi phạm pháp luật giao thông.