Các buổi thi piano quốc tế diễn ra trong sự thờ ơ của truyền thông.