(Kienthuc.net.vn) - Có một thực tế là mỗi lần nghe có đoàn thanh tra nọ kia về là cơ sở bị thanh tra sẽ lại nói đùa với nhau rằng: "Thanh tra thanh mẹ thanh trì - Cứ có phong bì là nó thanh kiu".