Năm 2010, Công ty đạt giá trị sản lượng gần 313 tỷ đồng, doanh thu gần 300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 18 tỷ đồng, cổ tức dự kiến đạt 17%, thu nhập bình quân người lao động đạt hơn 5 triệu đồng/người/tháng.