FPTS khuyến nghị nhà đầu tư tham gia thị trường trong giai đoạn này chỉ nên giải ngân một phần tiền mặt và ưu tiên đối với các mã có kết quả kinh doanh tốt.