Nhiều công ty chứng khoán hiện nay hoạt động không khác gì công ty đầu tư vì các nghiệp vụ bản sắc như môi giới, tư vấn, bảo lãnh phát hành không còn nữa