(VEN) - Cà Mau là một trong bốn ngư trường trọng điểm của cả nước, có trữ lượng và đa dạng các nguồn hải sản với giá trị kinh tế cao. Vì vậy, trong những năm qua, ngành thủy sản luôn khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn lao động… Trong bối cảnh chung ấy, Công ty TNHH Thủy sản Nhật Đức là nhân tố tích cực với những hoạt động sản xuất kinh doanh sôi động, hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển ngành thủy sản của tỉnh Cà Mau.