(baodautu.vn) Hàng thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu tự động, nhưng trong khi chưa xin được giấy phép và hàng vẫn thuộc diện giám sát của cơ quan chức năng, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã tiêu thụ toàn bộ lô hàng trên thị trường.