Hiện 70 CBCNV của đơn vị đang lao động 3 ca/ngày để công trình hoàn thành đúng tiến độ.