Công ty Đóng tàu Phà Rừng (Tổng công ty CNTT Phà Rừng) vừa tổ chức bàn giao tàu hàng 34.000 tấn mang tên SAN FELICE cho chủ tàu LAVANT SHIPPING Co.Ltd (quốc tịch Bahamas).