Công ty Cp Chế biến - xuất nhập khẩu Gỗ Tây Ninh

InfoTV - 

Công ty Cp Chế biến - xuất nhập khẩu Gỗ Tây Ninh

GT: Xây lắp

Thuộc D.A: Công ty Cp Chế biến - xuất nhập khẩu Gỗ Tây Ninh

Nguồn vốn: Vốn tự có

Bên mời thầu: Công ty CP Chế biến - xuất nhập khẩu Gỗ Tây Ninh

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 17/09/2008 đến 09 giờ 00 ngày 02/10/2008 (trong giờ hành chính)

ĐĐ: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc An, số 017 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: (066) 818192; Fax: (066) 818192

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 02/10/2008

Tin mới