Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình có 25 xã và 2 thị trấn, dân số trên 174 nghìn người, trong đó đồng bào theo đạo Công giáo chiếm 45,4% dân số, có 8 xã tỷ lệ đồng bào theo đạo Công giáo chiếm trên 80%. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo tới các tầng lớp nhân dân.