Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hôị XI của Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động, tham mưu, giúp cấp ủy và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.