ND- Công tác giáo dục chính trị cơ bản được lãnh đạo và chỉ huy các cấp Đoàn Phòng không Hải Phòng - Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) coi là một nội dung lớn trong nhiệm vụ huấn luyện hằng năm, là khâu căn bản có định hướng cho toàn bộ nội dung hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.