Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các cấp, các ngành ở Cần Thơ đã chuyển biến tích cực, bước đầu đạt được những kết quả khả quan nhưng số đông vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc trong quá trình xây dựng và phát triển của Cần Thơ - đô thị loại I trực thuộc Trung ương.