Nông dân HTX Vũ Lạc (TP Thái Bình) kiểm tra sự sinh trưởng của lúa trên diện tích cấy thí điểm.