Từ khi Đảng ta ra đời, ngay ở những giai đoạn đầu của cuộc cách mạng, công tác dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng. Các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết, gắn bó, kề vai sát cánh bên nhau, tương trợ giúp đỡ nhau tạo thành sức mạnh tổng hợp, đấu tranh chiến thắng mọi kẻ thù, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.