ICTnews - Để vượt qua những khó khăn khách quan và chủ quan, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã phát động các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với sự phát triển của Tập đoàn.