Theo danh sách hiện nay, đã có 1.596 bài hát sáng tác trước 1975, được Bộ VH, TT&DL cấp phép từ năm 1989 đến 2012.