Ngày 6/7, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo công bố báo cáo đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2010 tại 12 tỉnh.