(DVT.vn) - Giá bán điện sản xuất cao nhất 2.061 đồng/kWh. Giá bán điện kinh doanh cao nhất 3.193 đồng/kWh.

(DVT.vn) - Giá bán điện sản xuất cao nhất 2.061 đồng/kWh. Giá bán điện kinh doanh cao nhất 3.193 đồng/kWh. Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 05/2011/TT-BCT quy định về giá bán buôn, bán lẻ điện và hướng dẫn thực hiện giá điện. Giá bán buôn điện bình quân các Tổng công ty điện lực mua điện từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các điểm giao nhận là 891,4 đồng/kWh (tính theo sản lượng điện giao nhận), bao gồm : - Giá sản xuất điện bình quân tại điểm giao nhận (gồm giá phát điện giá mua điện nhập khẩu và tổn thất truyền tải) là 884,2 đồng/kWh . - Chi phí bình quân cho điều độ hệ thống điện, điều hành và giao dịch thị trường điện, các dịch vụ phụ trợ và quản lý ngành là 7,15 đồng/kWh . Giá truyền tải điện bình quân tính tại điểm giao nhận tương ứng với sản lượng điện truyền tải tại thời điểm giao nhận với lưới điện phân phối là 77,51 đồng/kWh. Bảng giá điện bán lẻ sản xuất kinh doanh như sau: Số TT Đối tượng áp dụng 2011(đồng/kWh) 2010(đồng/kWh) Thay đổi (%) Giá bán điện sản xuất 1 Cấp điện áp từ 110 kV trở lên Giờ bình thường 1.043 898 16,1 Giờ thấp điểm 646 496 30,2 Giờ cao điểm 1.862 1.758 5,9 2 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 11 kv Giờ bình thường 1.068 935 14,2 Giờ thấp điểm 670 518 29,3 Giờ cao điểm 1.937 1.825 6,1 3 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV Giờ bình thường 1.093 986 10,9 Giờ thấp điểm 6.83 556 Giờ cao điểm 1.999 1.885 6,0 4 Cấp điện áp dưới 6 kV Giờ bình thường 1.139 1.023 11,3 Giờ thấp điểm 708 589 20,2 Giờ cao điểm 2.061 1.938 6,3 Giá bán điện kinh doanh 1 Từ 22 kV trở lên Giờ bình thường 1.713 1.648 3,9 Giờ thấp điểm 968 902 7,3 Giờ cao điểm 2.955 2.943 0,4 2 Từ 6 kV đến dưới 22 kV Giờ bình thường 1.838 1.766 4,1 Giờ thấp điểm 1.093 1.037 5,4 Giờ cao điểm 3.067 3.028 1,3 3 Dưới 6 kV Giờ bình thường 1.862 1.846 0,9 Giờ thấp điểm 1.142 1.065 7,2 Giờ cao điểm 3.193 3.193 0 Bích Diệp