UBND TPHCM vừa ký Quyết định số 61 ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn TPHCM, kèm theo Bảng giá các loại đất (gọi là bảng giá đất- BGĐ) năm 2013 để áp dụng từ ngày 1-1-2013.