(VOV) - Đó là sáng tác của các nhạc sĩ Huy Thục, Văn Dung, An Thuyên, Nguyễn Cường, Đức Trịnh, Lê Minh Sơn và Đỗ Bảo.