Tốt nghiệp ngành kế toán-kiểm toán có thể đảm nhận vị trí công việc của các chuyên viên: kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán thuế, trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên nội bộ.