Cuộc cải cách trong giáo dục đại học (GDĐH) của Việt Nam có thể bắt đầu từ đâu? World Bank (WB) đã theo dõi các cuộc cải cách GDĐH trên thế giới và cho rằng, trong gần 20 năm qua, thế giới như có chung một “chương trình nghị sự” mà phần cơ bản khá giống nhau, khá nhất quán, tập trung vào hai mảng là tài chính và quản trị, cho dù có khác nhau về hệ thống chính trị - kinh tế, về trình độ phát triển, đang ở giai đoạn phát triển lành mạnh hay đang trì trệ, hệ thống GDĐH đang còn là “tinh hoa” hay đã bước sang giai đoạn phổ cập, GDĐH chủ yếu là công lập hay tư thục v.v…