Trong khi gần gũi, anh ấy xuất tinh rồi mới đưa vào “cô bé” của con, con thấy đau nên đẩy ra. Sau đó con đi tiểu, có chất gì nhớt nhớt dính trong người con giống như huyết trắng vậy?