- "Đề ra cho chúng con viết một bài văn ngắn không quá 600 từ trình bày về suy nghĩ của mình về đức tính trung thực trong khi thi và cuộc sống... Con biết viết thế nào đây?" - Nhà văn Trần Thị Trường đã gửi băn khoăn của đứa cháu họ tới Bee.